O centru

Ukvarjamo se z raziskavami in razvojem na področju učinkovite rabe energije (URE) ter z njo povezane zaščite okolja, gradbene fizike, toplotnega odziva stavb, obnovljivih virov energije (OVE), mikroklime v stanovanjskih in javnih stavbah in stavbah kulturne dediščine, bivalnega ugodja, okoljskega vrednotenja in trajnostne graditve in prenove stavb. Uvajamo nove in inovativne tehnologije in pristope za URE in OVE ter za vrednotenje stavb.

Z ministrstvi, vladnimi organi in drugimi javnimi institucijami sodelujemo pri oblikovanju strokovnih podlag za nacionalne tehnične predpise in pri izdelavi smernic s področja graditve objektov in učinkovite rabe energije.

S projektanti, investitorji in lastniki stavb sodelujemo pri načrtovanju pasivnih in skoraj nič energijskih stavb, pri pripravi projektne dokumentacije s področja gradbene fizike in učinkovite rabe energije ter pri odkrivanju napak in vzrokov gradbeno fizikalnih poškodb.

Uspešno sodelujemo pri številnih mednarodnih projektih v okviru različnih programov: Inteligentna energija Evropa, 6. in 7. okvirni program, COST, EUREKA.

Comments are closed.