E-seaP

Spodbujanje in priznavanje trajnostne energetske prakse

Zavodi za prestajanje kazni zapora so veliki potrošniki energije zaradi svoje velikosti, neprekinjene uporabe, bivanjskih vzorcev uporabnikov in drugih stavbnih značilnosti. So tudi vezni člen med zaporniškimi skupnostmi, ki se soočajo z energetsko revščino, kar je dobro izhodišče za povečanje trajnostne rabe energije tudi onkraj zidov zaporov.

Povzetek

E-seaP je prejemal triletno finančno podporo Evropske komisije in pripravil metodo za vrednotenje energetske učinkovitosti v zaporih na treh področjih oziroma elementih: stavba in upravljanje z energijo, izobraževanje in usposabljanje, dialog z zaporniško skupnostjo (družine oziroma domovi zaporniškega osebja in zaprtih oseb, ki jih ogroža energetska revščina). Na ta način podpira in usmerja zapore pri izvajanju ukrepov za zmanjšanje povratništva med zaporniki, rešuje problematiko energijskega primanjkljaja in preko zaporniških skupnosti povečuje učinke trajnostnih ukrepov.

Koncept je bil izdelan v tesnem sodelovanju z zaporniškim osebjem, njegov potencial prenosa v prakso pa je bil potrjen z implementacijo študij izvedljivosti v zaporih po Evropi. Cilj priznanja E-seaP je nagraditi zavode za prestajanje kazni zapora oz. njihovo osebje za vsa prizadevanja za trajnostno rabo energije, torej za dejavnosti, ki presegajo zgolj obravnavanje rabe energije in ogljičnega odtisa.

E-seaP uporablja matrično metodo pri vrednotenju energetske učinkovitosti v zaporih na treh področjih oziroma elementih:

Diapozitiv1

Evropsko financiranje je omogočilo evropskim partnerjem izvedbo slavnostne podelitve E-seaP priznanj na področju trajnostne rabe energije v zavodih za prestajanje kazni zapora, ki so po državah članov konzorcija prvič potekale v letu 2014.

Zakaj uporabiti pristop E-seaP?

Z E-seaP pristopom obravnavamo vse sestavne dele, ki podpirajo posameznike v okviru organizacije pri spreminjanju običajne prakse in miselnosti, da bi tako prihranili energijo in zagotovili trajnostnost. Pet glavnih neposrednih koristi takega ravnanja vodi do širših, povezanih koristi kot so povečanje znanja in spretnosti ter izboljšana družbena zavest.

1. Dostop do strokovne podpore

Ponudimo lahko vrsto podpornih storitev vsem, ki želijo sodelovati v akciji. Na Gradbenem inštitutu ZRMK imamo ekipo usposobljenih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z elementi, na katerih temelji E-seaP priznanje. Tehnično vrhunsko podkovano osebje podpira delo sodelujočih zavodov in jim nudi nasvete glede upravljanja stavb in sistemov ter načrtovanja in izvedbe ukrepov. Naše usposobljeno učno osebje sodeluje z organizacijami, ki so zadolžene za usposabljanje osebja in poučevanje zaprtih oseb, naši in lokalni energetski svetovalci pa podpirajo zaporniško osebje in zaprte osebe ter njihove družine preko terenskega dela, povezanega z merili za priznanje.

2. Izboljšano energetsko upravljanje in učinkovitost

E-seaP postavlja v ospredje prednosti in možnosti varčevanja z energijo in stremi k vključitvi vseh deležnikov v ta prizadevanja. Sam po sebi ne more zagotoviti energijskih prihrankov in ni program, ki bi temeljil na zagotovljenem financiranju, vendar pa dosedanje raziskovalno in razvojno delo prinaša jasne dokaze o realni možnosti varčevanja z energijo kot rezultatu bolj povezovalnih pristopov v zaporih.

3. Povezovanje s prakso

E-seaP je skladen z evropsko zakonodajo o energetski učinkovitosti stavb in nacionalnimi zavezami za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Merila E-seaP, razvita v tesnem sodelovanju s številnimi zapori in njihovimi upravniki, temeljijo na dejanski praksi in so bila preizkušena v delovnih okoljih več zavodov.

E-seaP si z merili za izobraževanje zaprtih oseb, osebja in širše skupnosti glede koristi varčevanja z energijo prizadeva ne le za podporo zaporom pri zmanjševanju rabe energije, ampak tudi za pomoč pri zmanjševanju povratništva med zaprtimi osebami skozi razvoj družbeno odgovorne drže in ravnanja v zaporniških skupnostih, z odpravljanjem energijskega primanjkljaja v tej ciljni skupini in s povečanjem učinkov trajnostnih ukrepov preko sodelovanja gospodinjstev oz. družin zaporniškega osebja in zaprtih oseb.

4. Ocena ukrepov

Ta ocena se ob upoštevanju različnih izzivov za učinkovitejšo rabo energije v stavbah zaporov usmerja na prizadevanja in strategije zavodov za zmanjšanje rabe energije in boljšo ozaveščenost, ne pa na dosežene energijske prihranke. Priznanja so podeljena na treh napredujočih ravneh dosežkov in imajo veljavnost dve leti, da bi tako zagotovili nenehno izboljševanje in razvoj dobre prakse.

5. Priložnost za graditev pozitivne podobe v javnosti

Priznanje E-seaP je evropsko priznana blagovna znamka. Organizacije E-seaP si prizadevajo za strokovno vrednost in pozitivno podobo priznanj in vseh tistih, ki v akciji sodelujejo. Prejemniki E-seaP priznanj so predstavljeni kot vzor izvajalcev trajnostnih energetskih ukrepov, prav tako pa tudi tisti, ki se zavežejo k trajnostnemu razvoju s prijavo k sodelovanju v postopku za pridobitev priznanja. Vsak zavod za prestajanje kazni zapora na poti do priznanja ustvarja tudi dobro medijsko zgodbo in išče nove načine za konstruktivno sodelovanje s svojo lokalno skupnostjo.

 

Zahvala

Kampanje ne bi bilo mogoče uspešno izvajati brez sodelovanja in nesebične pomoči številnih posameznikov in institucij, ki se jim Gradbeni inštitut ZRMK iskreno zahvaljuje. Posebna zahvala gre članom E-seaP konzorcija ter Zavodoma za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Ig.


Financiranje

E-seaP (2011-2014) je sofinancirala Izvršna agencija za konkurenčnost in inovativnost v okviru programa Inteligentna energija Evropa.

Dodatne informacije najdete na spletnem naslovu http://www.e-seap.eu/.

E-seaP logoEU emblem

Comments are closed.