Energetska izkaznica

Direktiva EPBD (2002/91/ES) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic stavb v državah EU in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009, če v državi primanjkuje usposobljenih neodvisnih strokovnjakov za izvajanje te naloge. Nedavno je prenovljena direktiva EPBD (2010/31/EU) prinesla nova določila, ki zahtevajo večjo razširjenost energetske izkaznice stavbe v javnem sektorju, navedbo razreda energijske učinkovitosti pri trženju stavb, velik poudarek pa je tudi na zagotavljanju kakovosti energetskega certificiranja stavb.

Energetsko izkaznico je pri nas uvedel Energetski zakon (Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006) in (EZ-E) (Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012)).

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Neodvisni strokovnjak mora v zadnjih petih letih, pred vložitvijo zahteve za izdajo licence, uspešno opraviti usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.

Uvedba obvezne energetske izkaznice stavbe predstavlja zadnji korak prenosa Direktive EU o energetski učinkovitosti stavb.

V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

  • Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB2) (Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007), ki predpisuje obveznost energetske izkaznice, veljavnost, licence.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-E) (Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012), ki predpisuje posebne obveznosti glede pridobitve energetske izkaznice stavbe v večstanovanjskih stavbah ter prispevek za izdajo energetske izkaznice.
  • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, (Ur.l. RS št. 77/2009, z dne 2.10.2009) , ki predpisuje podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe, metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register.
  • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur.l. RS št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010), ki določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, pogoje za izvajalca usposabljanja, program usposabljanja, pripravo in izvedbo usposabljanja.
  • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES (Ur.l. RS št. 52/2010 z dne 30.06.2010) in Tehnična smernica TSG-1-004:2010 (povezava), ki določa računsko metodologijo energetske izkaznice stavb.

Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Namesto izkaznice za posamezni del se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo.

Večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen do leta 1980, mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2015. Večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen po letu 1980, mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2030.

Energetska izkaznica obstoječih stavb mora vsebovati kazalnike energijske učinkovitosti stavbe, referenčne vrednosti iz zakonodaje in priporočila za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti. Listina je namenjena kupcem in bodočim najemnikom stavb, da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti.

Priporočila za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, ki jih vsebuje energetska izkaznica, so tudi spodbuda za izvedbo najpomembnejših ukrepov.

Usposabljanje za izdelovalce energetskih izkaznic stavb
Ocenjevanje in certificiranje energijskih lastnosti stavb zahteva izkušenost in profesionalno etiko. Strokovnjaki, ki izpolnjujejo zahteve strokovne kvalifikacije in neodvisnosti, bodo po opravljenem obveznem strokovnem usposabljanju za izdelovanje energetskih izkaznic, lahko pristopili k izpitu. Po uspešno opravljenem izpitu bodo izpolnjevali  zakonsko predpisani formalni pogoj za izdelavo energetskih izkaznic.

Izvajalec usposabljanja
Na podlagi javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo (september 2011) je bil Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o. (GI ZRMK) septembra 2011 izbran za izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic in sicer za obdobje treh let.

Usposabljanja bodo potekala večkrat letno na treh lokacijah: v Ljubljani, Mariboru in Kopru.

Več o usposabljanju.

Comments are closed.