Storitve

RAZISKAVE IN RAZVOJ

 • prenos direktive EPBD v slovenski pravni red (sodelovanje z Vlado RS pri izdelavi tehničnih predpisov, smernic in standardov)
 • razvoj meril za zeleno naročanje za javne in zasebne naročnike
 • razvoj kazalnikov nizkoogljične in trajnostne gradnje
 • vrednotenje tehnične kakovosti in trajnostnostnih značilnosti stavb
 • prenos novih tehnologij, materialov in pristopov za učinkovito rabo energije v stavbah v gradbeno prakso
 • spremljanje in uravnavanje mikroklime za preventivno konservacijo kulturne dediščine
 • energijska učinkovitost v stavbah kulturne dediščine

ENSVET – Energetsko svetovanje za občane, od leta 1993

NEDESTRUKTIVNI PREGLEDI KONSTRUKCIJ IN MERITVE

 • termografske analize stavb in gradbenih detajlov ter strojnih in električnih instalacij
 • meritve zrakotesnosti (Blower door test, anemometer)
 • meritve in spremljanje mikroklimatskih razmer (temperatura in vlaga) in CO2
 • kontaktne meritve vlažnosti konstrukcij

ANALIZE IN SIMULACIJE S PROGRAMSKO OPREMO

 • simulacije temperaturnega poteka v konstrukcijah; toplotni mostovi in detajli (PHYSIBEL)
 • difuzija vodne pare
 • časovna simulacija toplotnega odziva stavb v realnih razmerah ter vrednotenje rabe energije in bivalnega ugodja (IDA, WUFI PLUS)
 • analiza vseživljenjskih stroškov (LCC) stavb
 • okoljsko vrednotenje stavb z upoštevanjem analize vseživljenjskega kroga (LCA) in okoljskih produktnih deklaracij (EPD) gradbenih materialov
 • pasivna hiša (PHPP)

ELABORATI, IZVEDENIŠKA IN STROKOVNA MNENJA

 • elaborati gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah
 • raba energije v stavbi, toplotna zaščita in zaščita pred vlago; skladnost projektne in tehnične dokumentacije z zakonodajo
 • ustreznost zasnove in izvedbe zunanjih in notranjih konstrukcij stavb ter vgradnje gradbenih proizvodov
 • gradbeno fizikalne poškodbe: vlaga, kondenzacija in plesen
 • toplotni mostovi in zrakotesnost
 • biogene poškodbe na stavbnem ovoju (plesen, alge)
 • osenčenje nepremičnin

Comments are closed.