Tipologija stavb

Vsaka stavba je edinstvena. Nobena stavba ni enaka drugi, tako kot nobena snežinka
ni enaka drugi snežinki. Če pogledamo od daleč pa lahko rečemo, da so si snežinke
podobne. Za stavbe velja enako. Ob določenih predpostavkah lahko posamezne
stavbe združimo v skupine in jih predstavimo s tipičnimi stavbami. Tipična stavba neke
skupine stavb je nekakšne povprečen približek vsem stavbam v tej skupini. Na tak
način lahko vse stavbe razvrstimo v skupine in za vsako skupino določimo tipično
stavbo. Takrat smo oblikovali tipologijo stavb.

Razvrščanje stavb v skupine lahko naredimo za različne namene. Poznamo
arhitektonsko tiplologijo stavb, tipologijo stavb glede na namembnost, tiplogijo stavb za
klasifikacijo gradenj, ipd. Mi obravnavamo tipologijo energetske učinkovitosti stavb.
Stavbe smo razvrstili v skupine tako, da imajo stavbe v skupini podobno energetsko
učinkovitost.

Tipologija stavb je razvrščanje stavb v razrede s podobnimi, najbolj pogostimi lastnostmi. TABULA predvsem obravnava energijske lastnosti stavb, ki so si zaradi različnih vzrokov med seboj podobne.

Tipologija stavb TABULA izdelana v letih od 2009 do 2012 temelji na energijskih
lastnostih stanovanjskih stavb. Tipične stavbe predstavljajo najpogostejše stavbe v
državi glede na leto izgradnje, velikost, toplotno zaščito in vgrajene sisteme.
Stavbe so razvrščene v razrede glede na lastnosti, ki vplivajo na rabo energije za
ogrevanje, prezračevanje in pripravo tople vode.

Glavna delitev je glede na:

 • kdaj je bila stavba zgrajena: razdelitev stavbnega fonda na različne starostne razrede
 • velikost stavbe: razdelitev stavbnega fonda na različne velikostne razrede (npr.: enodružinska hiša, vrstna hiša, večstanovanjska stavba, itd.)

Ta dva razreda predstavljata dve koordinatni osi matrike tipologije stavb. Poleg glavne razdelitve, pa lahko stavbe razdelimo še na:

 • vrste in starosti vgrajenih sistemov za oskrbo z energijo: leto vgradnje, vrsta ogrevalnega sistema, način priprave tople vode, ipd. To je obravnavano kot podrazred tipologije sistemi.
 • lokacije stavbe: lastnosti stavb, ki vplivajo na rabo energije, so med evropskimi regijami zelo različne. Ta razlika bo zajeta znotraj državnih tipologij. Države, ki imajo večje število klimatskih con, bodo lahko izdelale tipologijo za posamezno regijo v podrazredu posebni primeri.

Katere stavbe?
TABULA obravnava predvsem stanovanjske stavbe, vendar se dotika tudi nestanovanjskih.
Kako je zgrajena tipologija stavbe?
Izmed vseh stavb v državi se izbere stavbo, ki predstavlja določen razred (npr.: enodružinska hiša, zgrajena med 1945 in 1960). Taki stavbi se določi vse energijske lastnosti, ki vključujejo tudi vgrajene sisteme.

Stavbne lastnosti:

 • splošne: število nadstropij, uporabna površina, itd.
 • geometrijske: debeline in površine obodnih konstrukcij, itd.
 • toplotno fizikalne lastnosti ovoja: U vrednosti (glede na podrazred »elementi stavbe« )
 • vgrajeni sistemi za oskrbo z energijo (glede na podrazred »sistemi«)

Podrazredi:

 • Elementi stavbe: U vrednosti strehe, sten, oken, tal glede na leto izgradnje in energijskih ukrepov pri prenovah
 • Sistemi: izkoristki sistemov za proizvajanje, shranjevanje in distribucijo energije.

Nacionalna tipologija stavb bo predstavljena na dva načina:

 • 2D matrika: pregled vseh tipičnih stavb glede na velikost/obliko in leto izgradnje

Stavba: pregled ene tipične stavbe z vsemi njenimi lastnostmi od leta izgradnje, geometrijskih podatkov, toplotno fizikalnih lastnosti ovoja stavbe itd. Poleg tega bodo navedeni možni energijski ukrepi za posamezen element (debelina ovoja toplotne zaščite, nove U vrednosti, izkoristek sistema) in posledično potencialni energijski prihranki.

Rezultati slovenskega dela projekta:

http://www.building-typology.eu/country/typology-si.html

Brošura v slovenskem jeziku.

Tabula WEB Tool.